ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

 

            การจัดตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้น จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษา โดยผ่านการดำเนินงานของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

            ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความมุ่งหวังอยากให้การทำงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูง ทั้งยังสามารถให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพราะเงินรายได้และงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน และบริหารงานของคณะฯ อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน จึงทำให้เกิด ความล่าช้า ประกอบกับมีผู้ประสงค์จะขอบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ค่อนข้างมาก

            ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี  จึงเห็นว่าหากจัดตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้น จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือ ประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษา โดยผ่านการ ดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้ลงความเห็นให้ก่อตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้น และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ให้เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47 (7) (ข) และมาตรา 79 ตรี (8) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับการประกาศอยู่ในลำดับที่ 100 และด้วยประโยชน์ที่ได้สร้างให้กับสังคมและประชาชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิรามาธิบดีฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551