วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     

    มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุน  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้น มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งการระดมทุนที่ผ่านมานั้น สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้หลายหมื่นคนต่อปี นอกจากนี้ยังได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่น การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์กว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    จากจุดกำเนิดที่ต้องการเป็นองค์กรการกุศลในดวงใจของคนไทยในฐานะสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ “ให้” สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ที่เจ็บป่วยตลอดเวลาที่ผ่านมา ด้วยแนวคิดใหม่ที่เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลจริง  เพื่อทุกการ “ให้” จะก่อประโยชน์สูงสุดในพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ

 1. รักษา:

                เป็นที่พึ่งของคนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นให้พันจากความเจ็บป่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ประชาชนทุกระดับได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง  สนับสนุนทุนการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย และเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาได้อย่างทั่วถึง  สนับสนุนทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 2. วิจัย:

                เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาและพร้อมรับมือกับโรคใหม่ๆ สนับสนุนด้านการค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ในโครงการต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์  เพื่อเป็นรากฐานที่ยั่งยืนในการรักษา และช่วยเหลือผู้ป่วยในอนาคต

 3. สร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์:

                เพื่อให้ประเทศไทยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล  เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

 4. สร้างเสริมสุขภาพ:

                สนับสนุนการให้ความรู้เพื่อเป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วยแก่ประชาชนทั่วไป  เพราะการให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่การรักษา แต่ต้องมีทั้งการวิจัย การสร้างแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักรไม่สิ้นสุด ทุกโครงการของมูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงส่งเสริมทั้ง 4 ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากการแพทย์เอาชนะความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสามารถในการป้องกันความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น ความเจ็บป่วยก็ยิ่งน้อยลง และสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่อนาคตที่สดใส

                ดังนั้น มูลนิธิรามาธิบดีฯจึงเชื่อมั่นว่า การให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนคือการให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด และจะมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเชื่อในสิ่งเดียวกันนี้ได้มอบ “การให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด” นี้แก่สังคมไทยตลอดไป