บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิร่วมทางฝัน บริจาคเงิน  5,000,000 บาท

10 เมษายน 2563

 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิร่วมทางฝัน โดย คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

บริจาคเงิน  5,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19  

รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563