คุณกฤตยศ รุ่งจรูญธนกุล  บริจาค 1,000,000 บาท

22 กรกฎาคม 2563

คุกฤตยศ รุ่งรูญธนกุล  บริาคเงิน 1,000,000 บาท ตัวแทนมอบโดย คุแม่กฤติกา รุ่งรูญธนกุล

และพี่สาว พญ.อมรรัตน์ รุ่งรูญธนกุล สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อทุนหน่วยมะเร็งวิทยาและ

ทุนภาควิชาออร์โธปิดิกส์รามาธิบดี รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ

และอาารย์นายแพทย์ธัช อธิวิทวัส  อาารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็พระเทพรัตน์ เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563