ม.ล.ประกฤติ-คุณทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา บริจาค 600,000 บาท

29 กรกฎาคม 2563

ม.ล.ประกฤติ-คุณทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา บริจาคเงิน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563