คุณนันทนา เตชะกุลวณิชย์ บริจาค 100,000 บาท

1 กันยายน 2563

คุณนันทนา เตชะกุลวณิชย์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563