คุณจันทนา จิตติพลังศรี บริจาค 5,000,000 บาท

1 กันยายน 2563

คุณจันทนา จิตติพลังศรี บริจาคเงิน 5,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ หน้าห้องพักผู้ป่วย ชั้น 6  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563