คุณวันชัย คชารักษ์ และครอบครัว บริจาค 100,000 บาท

1 กันยายน 2563

คุณวันชัย คชารักษ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี  สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563