คุณนพรัตน์ ธรรมสกุลศิริ บริจาค 250,000 บาท

9 กันยายน 2563

คุณนพรัตน์ ธรรมสกุลศิริ บริจาคเงิน 250,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

สถาบันจักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันอังคารที่ 9 กันยายน 2563