คุณชูชัย ลือตระกูลประวัติ บริจาค 100,000 บาท

25 กันยายน 2563

คุณชูชัย ลือตระกูลประวัติ บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

รับมอบโดย คุณอภัย จันทนะจุลกะ กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563