ผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 8 บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

14 ตุลาคม 2563

 

ผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 8 บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563