มูลนิธิสุขุโม โดย คุณเมธ์วดี นวพันธ์ บริจาคเงิน 50,000,000 บาท

25 ธันวาคม 2563

 

มูลนิธิสุขุโม โดย คุณเมธ์วดี นวพันธ์ บริจาค 50,000,000 บาท โครงการ Brain bank รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ หมู่บ้านนวธานี วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563