คุณสาธิต-คุณเพ็ชรวดี ชยาวิวัฒน์กุล และคณะ บริจาคเงิน 839,129 บาท

22 ธันวาคม 2564

 

คุณสาธิต-คุณเพ็ชรวดี ชยาวิวัฒน์กุล และคณะ บริจาคเงิน 839,129 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด จ.สมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2564