ผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 7 บริจาค 1,079,008 บาท

4 กันยายน 2562

ผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ บริจาคเงิน 1,079,008 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ วันพุธที่ 4 กันยายน 2562