คุณมลวิภา เหมพรรณไพเราะ และครอบครัว บริจาค 1,000,000 บาท

9 กันยายน 2562

คุณมลวิภา เหมพรรณไพเราะ และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี

ณ ห้องรับรองมูลนิธิ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562