คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ บริจาค 1,500,000 บาท

28 ตุลาคม 2562

คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกลุ่มบริษัท พีโฟว์ จำกัด และบริษัทในเครือ บริจาคเงิน 1,500,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงมฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดี 

ณ ห้องรับรองมูลนิธิ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562