โครงการสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

ประวัติและที่มา

        ตลอดระยะ 42 ปีที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย การบริการวิชาการแก่ประชาชนและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ยังได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการรักษาโรคซับซ้อนอย่างมหาศาล มีองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็นต้องพึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย และเครื่องมือที่ทันสมัย จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคซับซ้อนเหล่านี้มีราคาสูงมาก โรงพยาบาลรัฐจึงเป็นที่พึ่งสำคัญของประชาชน ณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วยที่มีจำนวนสูงขึ้น และขยายเป็น Ramathibodi Medical Complex (RMC) ประกอบด้วยอาคารหลัก ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยจำแนกตามประเภทของการรักษาพยาบาล จึงได้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ที่ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยมาเกือบ 20 ปี ให้เป็น Excellent Center โดยมีความเป็นเลิศในการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ที่จะบรรจบมาอีกวาระหนึ่ง โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงครั้งนี้จำนวน 450 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มุ่งเน้นทั้งในด้านของการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาสถานพยาบาลให้มีมาตรฐาน พร้อมรองรับกับวิทยาการทางการแพทย์ที่พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วยที่มีจำนวน
สูงขึ้น ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้วางแผนสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
       1.เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคซับซ้อนที่เป็นความต้องการยิ่งของประเทศและภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
(Organ Transplantation Center) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ทั้งการปลูกถ่ายตับ ไต และเซลล์ต้นกำเนิด โดยอิงตาม
มาตรฐานสากล (International Health Care Standards)
       2.ส่งเสริมงานวิจัยเน้นการปลูกถ่ายอวัยวะ ในขณะเดียวกันยังคงเป็นศูนย์วิจัยสำหรับงานอื่นๆ ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง มาตลอด 20 ปี
       3.เป็นศูนย์ต้นแบบและศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศสื่อประชาสัมพันธ์ : ลิงค์

บริจาค : http://www.ramafoundation.or.th/give/donations/projects
 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0