สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

“ฉันไม่ต้องการให้พวกเธอเป็นเพียงหมอเท่านั้น

แต่ฉันต้องการให้พวกเธอมีความเป็นมนุษย์ด้วย

พระราชดำรัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
องค์พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย


            จากพระราชดำรัสที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงให้ไว้แก่เหล่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างมีเกียรติและเท่าเทียมกันต่อเพื่อนมนุษย์ ทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ไม่ได้มองเป็นเพียงคนไข้เท่านั้น แต่ยังมองว่าเป็นครอบครัว ส่งผลให้มีการรักษาอย่างเท่าเทียมเสมอมา

            สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสที่พระองค์เจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ  โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการสาธารณสุขที่ทรงพระราชทานความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  รวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกแถบเขตปริมณฑล โดยเฉพาะในบริเวณอำเภอบางพลี อันเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานค่อนข้างสูง ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี และความต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล อันเนื่องมาจากข้อจำกัดในด้านแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของพื้นที่เดิมมีอยู่อย่างจำกัด

            อีกทั้งในปัจจุบัน โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชน ทำให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบริการประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

               ด้วยเหตุนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามแก่โครงการนี้ ว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จในปี 2560 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์จะเป็นโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนฝั่งตะวันออกของประเทศที่มีจำนวนกว่า 1.2 ล้านคน


ที่ตั้งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
             

            ตั้งอยู่ที่ เทศบาลบางปู ซ.119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 319 ไร่ อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลตะวันออก กม.ที่ 49 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ระหว่างบางปูกับคลองด่าน ซึ่งบริเวณนี้อยู่ในเขต อบจ. สมุทรปราการ และยังอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งของมูลนิธิลูกพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


จุดเด่นอันเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผ่านสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ใน 3 ด้าน คือ

  1. 1. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัย เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ ที่มีศักยภาพที่สุดในประเทศไทย
  2. 2. ศูนย์การแพทย์และเครือข่ายบริการทางการแพทย์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม โดยให้การรักษาผู้ป่วยทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างบูรณาการ โดยเน้นทางเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาชีวอนามัย ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  3. 3. อุทยานการเรียนรู้และศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนอย่างครบวงจร

 

รูปแบบการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

            สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดำเนินการทั้งในรูปแบบของโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล และสถานที่วิจัย โดยสามารถผลิตบัณฑิตแพทย์ปีละ 212 คน  ผลิตบัณฑิตพยาบาลปีละ 250 คน และสามารถผลิตบัณฑิตในสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมายปีละ50 คน มีจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยในได้มากถึง 550 เตียง เพื่อให้สอดคล้องกับกับปริมาณผู้ป่วยในแต่ละปี ซึ่งประมาณการจำนวนผู้ป่วยนอกไว้ที่ 1,000,000 ราย และ ผู้ป่วยใน 17,000 รายต่อปี

            นอกจากนี้ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ยังเป็นโรงเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ ในการเรียนรู้วิชาชีพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นสถานที่ในการเรียนรู้วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แพทย์ประจำบ้านยังสามารถใช้สถานที่แห่งนี้ในการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อีกด้วย จุดเด่นในการเรียนการสอนอีกอย่างหนึ่งคือ ให้การศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีในโรงเรียนแพทย์

            ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นให้การรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อันเกิดจากการเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ทั้งยังมีผู้ที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมประมงอยู่เป็นจำนวนมาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์แห่งนี้ ยังให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งจังหวัดต่างๆ อาทิ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว อีกด้วย

ความคืบหน้าการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

            ปัจจุบันสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้จะเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการแก่ประชาชนได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560  แต่ยังขาดแคลนงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนเงินกว่า 4,500 ล้านบาท มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานปณิธานแห่ง   “การให้” ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เป็นดั่งความหวังและที่พึ่งพิงของคนไทยในอนาคต

คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร.  0-2201-1111 หรือ www.ramafoundation.or.th
ติดตามข่าวสารและช่องทางการทำบุญได้ที่ Instagram @ramafoundation, Facebook มูลนิธิรามาธิบดีฯ
ติดตามรายละเอียดของสถาบันฯ ได้ที่ rama4.mahidol.ac.th/chakri

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0