โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้

 

โถงผู้ป่วยนอกอาคารเดิมโรงพยาบาลรามาธิบดี


ประวัติและความเป็นมา

       นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นสถานศึกษาและโรงพยาบาลในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การให้บริการผู้ป่วย และการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์สู่การให้บริการประชาชนในทุกภูมิภาครวมทุกหลักสูตร ปีละ 700 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกปีละ 1,400,000 คน ผู้ป่วยในปีละ 45,000 คน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีปัญหาพื้นที่ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ซึ่งใช้งานในอาคารเดิมมากว่า 40 ปี ขณะนี้สภาพทรุดโทรมอย่างมาก การจัดหาทดแทนด้วยเงินงบประมาณไม่พอเพียง ยังขาดงบประมาณเพื่อการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อีกประมาณ 500 ล้านบาท การปรับปรุงอาคารดังกล่าวพร้อมติดตั้งเครื่องมือแพทย์อันทันสมัย คาดว่าแล้วเสร็จเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อพร้อมให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องต่อไป
 

วัตถุประสงค์
• ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการที่มีอยู่จำกัด ให้เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวจความสะดวกให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย และเอื้ออำนวย ต่อการให้บริการทางการแพทย์
• จัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย
 

       มูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญท่านร่วมให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสการรักษา โดยบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้”

ติดตามข่าวสารและช่องทางการทำบุญได้ที่ Instagram @ramafoundation, Facebook มูลนิธิรามาธิบดีฯ และ Twitter @ramafoundation1

 

ภาพต้นแบบจำลองอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาค : http://www.ramafoundation.or.th/give/donations/projects
 

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ Ramathibodi Foundation

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
270 Rama VI Rd. Rajthevi District, Bangkok 10400.
Tel : 66(0)-2201-1111 Fax : 66(0)-2201-1481
Mail : info@ramafoundation.or.th

โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3
ธ.กรุงเทพ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-3-50015-5
ธ.กสิกรไทย สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 879-2-00448-3
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน เลขที่ 072-1-35991-0