มูลนิธิรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมเช่าบูชา (ลดหย่อนภาษี 2เท่า)

พระพุทธรูปทองคำ

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

เพื่อระดมทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่

โรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดให้บริการทางการแพทย์และเป็นสถานบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์ในฐานะโรงเรียนแพทย์เป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 50 ปี ทําให้โครงสร้างและสภาพของอาคารเดิม มีความทรุดโทรม ระบบสาธารณูปโภคภายในเกิดการเสื่อมสภาพมีข้อจํากัดในการปรับปรุงซ่อมแซม ประกอบกับมีปริมาณผู้ที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดความแออัด เนื่องจากข้อจํากัดของพื้นที่ในการให้บริการมีไม่เพียงพอ อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ จึงได้ริเริ่มดําเนินงาน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” เป็นอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่

คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2573 ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในส่วนค่าก่อสร้างอาคารอีกประมาณ 6,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นมีมูลค่าสูง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนและเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการอย่างเหมาะสม โดยขาดงบประมาณอีกกว่า 3,000 ล้านบาท

มูลนิธิรามาธิบดี

อาคารสูง 25 ชั้น

ขนาด 15 ไร่ 2 งาน
24 ตร.ว.

มูลนิธิรามาธิบดี

พื้นที่ใช้สอย
278,000 ตร.ม

มากกว่าอาคารสมเด็จ
พระเทพรัตน์ เกือบ 3 เท่า

มูลนิธิรามาธิบดี

จุดรับส่งผู้ป่วย
ยาว 140 เมตร

ตอบโจทย์การคิดถึงใจผู้ป่วย
ที่อยากถึงมือหมอโดยเร็วที่สุด

มูลนิธิรามาธิบดี
มูลนิธิรามาธิบดี มูลนิธิรามาธิบดี

เช่าบูชาพระ

มูลนิธิรามาธิบดี_พระพุทธรูปทองคำ

พระพุทธรูปสุโขทัย

ปางมารวิชัยมีรูปลักษณะพระพักตร์ยาวคางหยักสังฆาฏิ เป็นเขี้ยวตะขาบทั้งข้างหน้าและข้างหลัง นิ้วเป็นนิ้วมนุษย์ผิดกับนิ้วพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยหมวดพระชินราช ซึ่งมีนิ้วพระหัตถ์เสมอกันทั้ง 5 นิ้วด้านหน้า บนผ้าทิพย์ที่ฐานด้านหน้าประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี ส่วนด้านหลังมีตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญร่วมเช่าบูชา พระพุทธรูปทองคำ (รูปหล่อจำลอง)

ยอดบริจาคตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป

ได้รับการจารึกชื่อที่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

ภาพศาสนพิธี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระสุหร่ายในการจัดสร้างพระพุทธรูปทองคำรูปหล่อองค์ลอยในวาระระดมทุนจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีใหม่
พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

พิธีบวงสรวง
ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
พิธีสุหร่าย
ณ วังสระปทุม วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566
พิธีพุทธาภิเษก
ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

ประวัติพระพุทธรูปทองคำ

สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยโปรดให้หล่อขึ้นเมื่อสร้างเสร็จโปรดให้สร้างพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุขึ้นกลางกรุงสุโขทัย เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทอง ดังหลักศิลาจารึกปรากฏความว่า 'กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารสมีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันงาม'

ตามประวัติศาสตร์มีข้อสันนิษฐานหลายประการในการเคลื่อนย้ายจากสุโขทัย และถูกพอกปูนทั่วทั้งองค์ แต่ด้วยเหตุอันใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2478 วัดพระยาไกร หรือวัดโชตินาราม กรุงเทพมหานคร ตกสภาพเป็นวัดร้าง ที่ประชุมคณะสงฆ์จึงมอบหมายให้วัดสามจีน ซึ่งต่อมาคือวัดไตรมิตรวิทยาราม ไปอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยสุโขทัย หนึ่งในมรดกสำคัญของวัดพระยาไกรมาประดิษฐานที่วัด

ต่อมาวัดสามจีนทำการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อจะอัญเชิญพระสุโขทัยไตรมิตรขึ้นพระวิหาร แต่พยายามยกหลายหนก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่ง25 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 ฝนตกตอนใกล้รุ่ง ปูนตรงพระอุระแตกกะเทาะจนเห็นทองคำด้านใน เมื่อลอกออกหมดจึงเห็นเนื้อทองคำตลอดทั้งองค์ และพบกุญแจกลสำหรับถอดองค์พระออกได้เป็น9 ส่วน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนขึ้นวิหาร จึงได้ถอดออก 4 ส่วน คือ พระศอ พระหัตถ์ทั้ง 2 ข้างพระนาภี สำหรับอีก 5 ส่วนนั้นคงรักษาไว้ให้คนทั้งหลายได้ชมฝีมือช่างสมัยโบราณ กุญแจกลเหล่านี้ผู้หล่อดั้งเดิมได้ใส่ทองคำสำรองมาให้ครบถ้วน รวมทั้งมุกที่ใส่พระเนตรด้วย

ต่อมา พ.ศ. 2535 ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนามว่า “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” เมื่อปีพ.ศ. 2552 วัดได้สร้างพระมหามณฑปเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอัญเชิญ “พระพุทธรูปทองคำ”ขึ้นไปประดิษฐานบนพระมหามณฑปจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิรามาธิบดี
มูลนิธิรามาธิบดี

สิทธิประโยชน์

เพียงการให้และบอกต่อของท่าน เป็นการมอบโอกาสแก่ผู้ป่วยได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง

มูลนิธิรามาธิบดี

ได้รับใบเสร็จรับเงิน สามารถ นำไปลดหย่อนภาษีได้ตาม ประกาศ กระทรวงการคลัง

เมื่อบริจาค

100 ขึ้นไป

มูลนิธิรามาธิบดี

ได้รับเกียรติบัตร

เมื่อบริจาค

5,000 ขึ้นไป

มูลนิธิรามาธิบดี

ได้รับการทำเรื่องขอพระ ราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อบริจาค

100,000 ขึ้นไป

มูลนิธิรามาธิบดี

รับบัตรส่วนลด ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อบริจาค

200,000 ขึ้นไป

ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล

มูลนิธิรามาธิบดี

หมายเหตุ : ส่วนลดค่าบริการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนด

*ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับส่วนลด หมายถึง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาลทุกประเภท ค่าบริการพยาบาล ค่ายา (ยกเว้นค่ายาเคมีบำบัดและยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์ ค่าตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจรักษาทางรังสีวิทยา ค่าหัตถการ ค่าผ่าตัด ค่าคลอดบุตร ค่าบริการวิสัญญี ค่าบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และค่าบริการตรวจรักษาอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้น
ค่ารักษาพยาบาลที่ยกเว้น (ไม่ได้รับส่วนลด) ได้แก่ ค่าพยาบาลพิเศษ ค่ายาเคมีบำบัดและยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ ค่าเวชภัณฑ์ที่เบิกไม่ได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การแพทย์ที่เบิกไม่ได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่ารังสีรักษา ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่มีบริการในคณะฯ ค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ได้ตามประกาศกรมบัญชีกลาง

**บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อุปการะที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม