"ฉันเป็นคนให้กำเนิด แต่รามาเป็นคนให้ชีวิต"
คุณแม่สุพัฒตรา กันยวง แม่ผู้บริจาคตับแก่ลูก ด.ญ.วิไลลักษณ์ ติสันเทียะ