มูลนิธิรามาธิบดี

นโยบายความเป็นส่วนตัว

        มูลนิธิรามาธิบดีฯ มีนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของผู้บริจาค หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

        ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ และช่องทางช่วยเหลือมูลนิธิฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่มูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

       ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริจาคของมูลนิธิฯ นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง จากกระบวนการรับบริจาค หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้บริจาคของท่านแก่มูลนิธิฯ แล้ว มูลนิธิฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
นอกจากนี้ เมื่อผู้บริจาคได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ของผู้บริจาค และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        มูลนิธิฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ผู้บริจาคได้ร้องขอและให้อำนาจแก่มูลนิธิฯ หรือ
2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น มูลนิธิฯ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคของมูลนิธิฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล
มูลนิธิฯ อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานของมูลนิธิฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับมูลนิธิฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้บริจาคของมูลนิธิฯ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่มูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของมูลนิธิฯ ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

        มูลนิธิฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม