คุณณฐวรรณ ขมชุณศรี บริจาค 1,000,000 บาท

9 มกราคม 2563

คุณณฐวรรณ ขมชุณศรี บริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี

ณ ห้อง6415 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563