บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด บริจาค 100,000 บาท

14 พฤษภาคม 2563

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด โดยคุณสายสุณี ศรีเมือง บริจาคเงิน 100,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โคงการกิจกรรมโรงพยาบาล รับมอบโดย  ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ. นักงานผู้อำนวยการ  อาคารบริหาร  ชั้น 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563