คุณวิลาวัณย์ คล่องโรจน์กิจ และครอบครัว บริจาค 400,000 บาท

24 กรกฎาคม 2563

คุณวิลาวัณย์ คล่องโรจน์กิจ และครอบครัว บริจาคเงิน 400,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563