มูลนิธิรามาธิบดีฯ ส่งต่อน้ำใจจากผู้มีจิตกุศล สนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาล

7 สิงหาคม 2563

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วิกฤตการณ์ระดับโลกที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้ครอบครัวของนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่กำลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องประสบปัญหาทางการเงินเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน 

 

เพื่อมอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์และพยาบาล ในการเป็นกำลังสำคัญของวงการแพทย์ต่อไปในอนาคต

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จึงดำเนินการมอบทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษารามาธิบดีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน 4 สาขาวิชา

ได้แก่ แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์ สาขาสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

และสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 89 ทุน โดยมีผู้มอบทุน รายนามดังนี้

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ พรชัย มูลพฤกษ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ,

ผศ. นพ.อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ,

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริไชย หงส์สงวนศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ,

อาจารย์นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย,

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน,

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ และมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

 

        พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถึงที่มาของทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษารามาธิบดีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เป็นเสมือนสะพานที่ส่งต่อเงินบริจาคจากทุกท่าน เพื่อนำไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด การมอบทุนการศึกษาเป็นหนึ่งในพันธกิจของมูลนิธิรามาธิบดี ฯ ในการสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา

และบุคลากรทางการแพทย์ ในทุกหลักสูตร ซึ่งทุกคนล้วนเป็นบุคลากรอันสำคัญของประเทศชาติในการรักษาผู้ป่วย และช่วยกันพัฒนาวงการสาธารณสุขให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต

“แต่ละปีจะมีการมอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่นักศึกษาแพทย์พยาบาล แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีครอบครัวของนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาทางการเงิน

หลายครอบครัวต้องขาดรายได้อย่างกะทันหัน เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษา มูลนิธิจึงได้มอบทุนนี้เป็นครั้งแรกให้กับนักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว

โดยมีฝ่ายกิจการนักศึกษาคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ ฐานะทางบ้าน ผลการเรียนไม่ได้เป็นองค์ประกอบเดียวในการคัดเลือกมอบทุน

แต่ยังมองถึงความตั้งใจ และใส่ใจในการเรียน” ผู้จัดการมูลนิธิ กล่าวทิ้งท้ายถึงผู้ร่วมบริจาคว่า “สำหรับผู้มีจิตกุศลทุกท่านที่ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิ  มาโดยตลอด

การมอบทุนครั้งนี้ถือเป็นการร่วมส่งต่อโอกาสให้กับนักศึกษาทางการแพทย์ทั้ง 4 สาขา ที่ในอนาคตจะเติบโตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาช่วยชีวิตพวกเราทุกคน

แม้จะเป็นจุดเล็ก ๆ แต่สร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ ได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ให้นักศึกษาเหล่านี้ได้ส่งต่อความช่วยเหลือ และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”

 

     ด้านตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่ครอบครัวต้องประสบวิกฤตจากพิษโควิด -19 เริ่มจาก นศพ.ปรัชญา คำแสงดี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ซึ่งครอบครัวได้รับผลกระทบเนื่องจากพ่อทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ส่วนแม่ทำงานในบริษัทประกอบการธุรกิจโรงแรมและสปา จึงทำให้ขาดรายได้ไป

ขณะที่ยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่ยังจำเป็นต้องจ่าย โดยนศพ.ปรัชญาได้ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน และขอสัญญาว่าจะนำทุนนี้ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ เมื่อเรียนจบตั้งใจจะตอบแทนสังคมให้ดีที่สุด”

 

     ศศิลักษณ์ แสงหว้า นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เล่าว่า คุณแม่มีอาชีพทำไร่ชะอมส่งขายตลาดใกล้บ้าน ทั้งยังมีปัญหาสุขภาพป่วยเป็นโรครูมาตอยด์

ตนจึงหารายได้เสริมด้วยการร้อยมาลัย แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แม่ค้าคนกลางงดรับซื้อชะอม รวมทั้งตนยังถูกบอกเลิกงานรับจ้างร้อยมาลัยอีก

ทำให้รายได้ลดลงซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เนื่องจากเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก ที่อยากทำงานเกี่ยวกับสายสุขภาพ เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถในการดูแลคนรอบข้าง

โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีปัญหาสุขภาพ จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่เลือกเรียนสาขาวิชานี้ และเลือกเรียนที่รามาธิบดี เพราะเป็นสถาบันที่มีความก้าวหน้าและทันสมัย

ทั้งเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ที่ใช้สอนนักศึกษา รวมถึงมีระบบการเรียนการสอนที่ดี โดยตนจะตั้งใจศึกษาให้เต็มที่ที่สุด เพื่อที่จะได้จบออกมาช่วยเหลือสังคมอย่างที่ตั้งใจ

 

     ปัณณภัทร กรวิทยาศิลป นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เปิดเผยว่า ครอบครัวประสบปัญหาธุรกิจล้มละลาย และคุณพ่อล้มป่วยต้องฟอกไตทุกสัปดาห์

ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ตอนนี้คุณแม่ต้องทำงานคนเดียว ทั้งยังมีภาระค่าใช้จ่ายของน้องที่กำลังเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้ เขาบอกความฝันใฝ่ที่ตั้งใจเลือกมาศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ว่า

นอกจากเป็นสถาบันที่สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอันดับต้นของประเทศแล้ว รพ.รามาธิบดียังเป็นองค์กรที่ดี มีคุณธรรม โดยตั้งใจจะปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี

มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และหากมีโอกาสจะกลับมามอบทุนให้แก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลน ให้ได้รับโอกาสเหมือนตนเอง

 

ร่วมสนับสนุนบุคลาการทางการแพทย์ และแบ่งปันโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ ผ่านมูลนิธิรามาธิบดี ฯ ด้วยการบริจาคได้ที่

ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน สาขารามาธิบดี เลขที่ 026-3-05216-3

ธ.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (รพ.รามาธิบดี) เลขที่ 090-3-50015-5

สอบถามโทร. 02-201-1111 ในวันและเวลาราชการ

ติดตามข่าวสารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ที่ FB • IG • LINE @RAMAFOUNDATION

 

#####