สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2564

19 สิงหาคม 2564

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2564 ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีฯ และรายงานการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2563 -2564 รายงานงบการเงินมูลนิธิรามาธิบดีฯ ปี 2563 ตลอดจนการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2564 และตัวอย่างของที่ระลึกลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “วาฬ (วัน) ดีดี” โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย รองประธานคณะกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี ศ.คลินิก นพ. พรชัย มูลพฤกษ์ และพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม พร้อมมีคณะกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์