คณะผู้บริหาร บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

25 สิงหาคม 2564

 

คณะผู้บริหาร บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด โดย คุณทินวัฒน์ พุกกะมาน และคุณพรนภา เหลืองวัฒนากิจ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท
ทุนกิจกรรมโรงพยาบาล รับมอบโดย ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารบริหาร ชั้น 2 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564