บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

26 เมษายน 2565

 

บริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด โดย คุณสรินยา ผลมงคลวัฒน์ เลขานุการกรรมการจัดการ ตัวแทนบริษัท เดอร์มาลิงค์ จำกัด บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทุนพัฒนาหน่วยโรคผิวหนัง และบริจาคแอลกอฮอล์ 50 แกลลอน รับมอบโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565