สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2562

2 กรกฎาคม 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป

ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีฯ 50 ปี

รายงานงบการเงิน ประจำปี 2561 ตลอดจนทรงพิจารณาการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2562 

โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ,  

รศ.นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษามูลนิธิรามาธิบดีฯ,

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ ที่ปรึกษามูลนิธิรามาธิบดีฯ, พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เฝ้าฯรับเสด็จ และร่วมการประชุม ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา