คุณดรรชนี ตันติกุล บริจาค 100,000 บาท

6 กันยายน 2562

คุณดรรชนี ตันติกุล บริจาคเงิน 100,000 บาท เนื่องในวันเกิด สมทบมูลนิธิรามาธิบดีฯ

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับมอบโดยคุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ร้านวิรัชฟาร์ม ถ.ราชวิถี วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562