คุณสุวิมล เจริญศรีชัย กรรมการบริหาร บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 100,000 บาท

27 กันยายน 2562

คุณสุวิมล เจริญศรีชัย กรรมการบริหาร บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงิน 100,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย ผศ.นพ.ธงชัย พงมฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562