คุณนรินทร์-คุณจุฑามาศ จันทร์วิเมลือง บริจาค 200,000 บาท

25 ตุลาคม 2562

คุณนรินทร์-คุณจุฑามาศ จันทร์วิเมลือง บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับมอบโดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดี ณ สุขุมวิท 71 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562