รวบรวมหน้ากาก N95

ช่วยกันฝ่าวิกฤต

โควิด-19

รวบรวมหน้ากาก N95

ช่วยกันฝ่าวิกฤต

โควิด-19

ช่องทางบริจาคหน้ากาก N95

ช่องทางบริจาคหน้ากาก N95

บริจาคด้วยตัวท่านเอง

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี
ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทร. 0-2201-1213 , 0-2201-1063

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07.00 - 21.00 น.

ส่งไปรษณีย์

ส่วนงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี
ชั้น 2 งานบริหาร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. 10400

ตัวอย่างหน้ากากอนามัย N95